leki w szpitalu
AktualnościNewsy branżowe

Rzecznik praw pacjentów o „przynoszeniu” przez pacjentów leków do szpitala

Szpital nie może wymagać od pacjenta chorego przewlekle przynoszenia leków na czas pobytu w szpitalu i to niezależnie od powodów hospitalizacji – przypomniał w specjalnym stanowisku Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. Oznacza to, że szpital ma obowiązek zapewnić choremu farmakoterapię również w odniesieniu do leków, które pacjent przyjmuje na stałe w związku ze swoją chorobą. Jednocześnie RPP przyznał, że dopuszczalne jest wykorzystanie posiadanych przez pacjenta leków. Niezgodne z prawem jest natomiast wymaganie od chorego lub jego rodziny dostarczenia produktów leczniczych potrzebnych w czasie pobytu w placówce.

Takie działanie stanowi naruszenie przepisów prawa i przesądza o stosowaniu przez szpital praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów. Pacjentowi można podać zamiennik stosowanego leku, taką jednak decyzję musi podjąć lekarz, po ocenie przypadku i ustaleniu, że u danego pacjenta zastosowanie zamiennika jest możliwe. Pacjent powinien poinformować lekarza, jakie leki i w jakich dawkach zażywa na co dzień oraz w związku z jakimi chorobami, a także jakie suplementy diety stosuje. Powyższe informacje powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej pacjenta. Dobrą praktyką jest odnotowywanie w dokumentacji medycznej pacjenta informacji o posiadanych przez niego lekach, które zostały użyte podczas pobytu w szpitalu – wskazuje biuro rzecznika. Jednocześnie przypomina zapisy art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym wyraźnie wskazano, że świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego, podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Podobne stanowisko przedstawił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 września 2018 r., sygn. akt. II OSK 1342/18: Jedną z cech świadczenia szpitalnego jest jego kompleksowość: Kompleksowość świadczenia szpitalnego konsumuje w sobie konieczność zapewniania leków, które są konieczne do sprawowania całościowej opieki nad pacjentem.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.