Obowiązek informacyjny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności

Niniejsza Polityka przygotowana została, by w sposób rzetelny i przejrzysty przekazać użytkownikom Serwisu niezbędne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w Serwisie. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu www.magazyn-recepta.pl (dalej „Serwis”), a tym samym z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dane osobowe są chronione są w sposób odpowiedni, przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, bądź przypadkami ich ujawnienia albo utraty, a także przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją.

Zasady ochrony danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu www.magazyn-recepta.pl jest spółka Recepta.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000567026, NIP 9471985566, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem danych korespondencyjnych Administratora bądź na adres: iod@pgf.com.pl.

Cele oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Prowadzony przez Nas Serwis, co do zasad nie wymaga podawania danych, niemniej podczas wizyty użytkownika w Serwisie, możemy gromadzić dane dotyczące wizyty obejmujące adresy IP oraz dane o aktywności urządzeń użytkowników. Dane w ramach korzystania z Serwisu będą/mogą być zatem przetwarzane w celu:

  • ułatwienia korzystania z serwisu, pomiarów statystycznych, prowadzenia monitoringu nadużyć, udoskonaleniu serwisu. Podstawą powyższych działań, jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na stałym podnoszeniu jakości prowadzonego przez Nas Serwisu;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu lub przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podanie danych w powyższych celach, tj. korzystania z serwisu, pomiarów statystycznych, prowadzenia monitoringu nadużyć, udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest dobrowolne, niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą przez Nas przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, z systematyczną kontrolą przydatności ich wykorzystania, bądź do wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych (odbiorcy danych)

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą/mogą być:

  • podmioty z którymi podjęliśmy współpracę, w celu prowadzenia Serwisu – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i  organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobligowani przekazać dane osobowe, gdy zajdzie taka konieczność.

Dane osobowe nie są przez Nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Twoje prawa, w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas twoich danych osobowych: 

  • prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • prawo usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Jeśli masz wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zawsze możesz zwrócić się do Nas z prośbą o udzielenie informacji. Ponadto, informujemy, iż w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Ci praw, za pośrednictwem adresu email: iod@pgf.com.pl.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Polityka plików „cookies”

  1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sewis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  • Usługodawca wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 

a. Rozpoznania urządzenia użytkownika;
b. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
c. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Usługodawcę;
e. Tworzenia anonimowych statystyk;
f.  Emisji reklam.

3. Użytkownikmoże samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownika może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

Zgoda na wykorzystanie strony cookies.

Aby nasza strona internetowa mogła prawidłowo funkcjonować, korzystamy z cookies. Aby uzyskać Państwa ważną zgodę na wykorzystanie i przechowywanie cookies w przeglądarce, z której korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, oraz aby odpowiednio to udokumentować, korzystamy z platformy zarządzania zgodą: CookieFirst. Technologia ta jest dostarczana przez Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Holandia. Strona internetowa: https://cookiefirst.com zwana dalej CookieFirst.

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem CookieFirst, aby umożliwić nam uzyskanie od Państwa ważnej zgody na korzystanie z niektórych cookie. Następnie CookieFirst zapisuje w Państwa przeglądarce adres cookie, aby móc aktywować tylko te cookie, na które wyrazili Państwo zgodę i odpowiednio to udokumentować. Przetworzone dane są przechowywane do momentu upływu ustalonego wcześniej okresu przechowywania lub do momentu, w którym zażądają Państwo usunięcia danych. Niezależnie od powyższego mogą obowiązywać pewne obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania.

CookieFirst służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Umowa o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z CookieFirst. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dane osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa i CookieFirst automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Gromadzone są następujące dane:
-Twój status zgody lub wycofanie zgody.
-Twój anonimowy adres IP
-informacje o przeglądarce
-Informacje o Twoim urządzeniu
-data i godzina odwiedzin naszej strony internetowej
-adres url strony internetowej, na której zapisaliście Państwo lub zaktualizowaliście swoje preferencje dotyczące zgody
-przybliżona lokalizacja użytkownika, który zapisał swoje preferencje dotyczące zgody
-Wszechstronny unikalny identyfikator (UUID) osoby odwiedzającej witrynę, która kliknęła baner cookie.

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.