AktualnościNewsy branżowe

Pilotaż przeglądów lekowych w przygotowaniu

Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt rozporządzenia regulującego program pilotażowy przeglądów lekowych. Będzie to kolejny krok na drodze do wprowadzenia usług opieki farmaceutycznej do praktyki polskich aptek.

Celem pilotażu jest zweryfikowanie w polskich warunkach, czy z punktu widzenia polityki zdrowotnej państwa zasadne jest objęcie przeglądów lekowych finansowaniem z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia jako świadczenia zdrowotnego.

Nadzór nad przeprowadzeniem i ewaluacją pilotażu sprawuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pilotaż będzie realizowany przez wskazany w rozporządzeniu podmiot leczniczy, prowadzony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odpowiedzialny za wybór aptek, w których dokonywane będą przeglądy lekowe. Podmiot leczniczy sprawować będzie opiekę merytoryczną nad farmaceutami wykonującymi przeglądy lekowe w oparciu o zwalidowany model przeglądu leczniczego.

Do pilotażu mogą przystąpić apteki z terenu całego kraju. Rozporządzenie wskazuje, że powinny być one zlokalizowane zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Apteki muszą spełnić warunki formalne opisane w rozporządzeniu, a przede wszystkim wyodrębnić w lokalu aptecznym przestrzeń, w której będą przeprowadzane przeglądy lekowe. Przestrzeń ta powinna zagwarantować warunki do swobodnej rozmowy pacjenta z farmaceutą, być wyposażona w miejsca siedzące oraz szafę do przechowywania dokumentacji związanej z przeglądami. W projekcie rozporządzenia nie postawiono jednak warunku, by było to odrębne pomieszczenie.

W ramach pilotażu przeglądy lekowe będą mogli wykonywać wyłącznie farmaceuci, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu opieki farmaceutycznej lub mogą udokumentować prowadzenie przeglądów lekowych podczas swojej pracy w państwach, gdzie jest to standardowa usługa apteczna. Liczbę farmaceutów, których podmiot medyczny organizujący pilotaż przyjmie do współpracy określono na nie więcej niż 75 osób. Liczba pacjentów objętych pilotażem może wynieść pomiędzy 750 a 1000.

Budżet finansowania projektu określono na kwotę 150 tys. zł. Finansowanie wykonania przez aptekę usługi przeglądu u jednego pacjenta ma wynieść ryczałtowo 100 zł.

Rozporządzenie określa również cechy pacjentów, jakich należy objąć usługą przeglądu lekowego w ramach pilotażu. Mogą to być osoby pomiędzy 18. a 59. rokiem życia przyjmujące stale nie mniej niż 5 leków wydawanych z przepisu lekarza lub powyżej 60. roku życia, przyjmujący stale co najmniej 10 leków, u których farmaceuta zidentyfikował problemy z wielolekowością. Pacjenci muszą wyrazić zgodę na udział w przeglądzie oraz wolę aktywnej współpracy z farmaceutą.

Przegląd lekowy wykonywany w trakcie pilotażu będzie kompleksową analizą farmakoterapii pacjenta dokonaną w oparciu o pełną listę używanych przez niego leków. Jednym z podstawowych zadań farmaceuty będzie zatem ustalenie takiej listy. Rezultatem przeglądu ma być opracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej (IPOF) opartego o przyjęty model opieki farmaceutycznej Therapeutic Outcome Monitoring (TOM) oraz przedstawienie pacjentowi planu rozwiązania występujących lub potencjalnych problemów lekowych.
Rozporządzenie precyzuje zasady współpracy z pacjentem. Konsultacje farmaceuty z pacjentem powinny przebiegać w 3 etapach, którym przypisano określony zakres działań, jakie ma wykonać farmaceuta. Proces ten zawiera również kontakt z lekarzem pacjenta.

Wyniki pilotażu będą ocenione poprzez analizę wskaźników określonych w projekcie rozporządzenia. Na tej podstawie w przyszłości resort zdrowia podejmie decyzję o tym, czy usługa przeglądu lekowego będzie docelowo finansowana z budżetu.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.