Tafasitamab
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Tafasitamab – nowy lek stosowany w leczeniu nawrotowej postaci chłoniaka nieziarniczego z dużych komórek B

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL, ang. Diffuse Large B-Cell Lymphoma) stanowi najczęściej występujący podtyp chłoniaka nieziarniczego i odpowiada za 45% przypadków chłoniaków rozpoznawanych co roku. Leczenie pierwszego rzutu nowo rozpoznanego chłoniaka DLBCL polega na zastosowaniu schematu R-CHOP (rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon). W 2021 roku w Polsce pojawił się nowy lek – tafasitamab, który może być stosowany w skojarzeniu z lenalidomidem, a następnie w monoterapii u pacjentów dorosłych z nawrotową albo oporną na leczenie postacią chłoniaka nieziarniczego DLBCL, którzy nie kwalifikują się do autologicznego przeszczepu komórek macierzystych.

Tafasitamab pod względem budowy to humanizowane przeciwciało monoklonalne klasy IgG, wytwarzane z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA, o zwiększonym powinowactwie wiązania się z receptorem Fc, skierowane przeciwko antygenowi CD19 ulegającemu ekspresji na powierzchni limfocytów pre-B i dojrzałych limfocytów B. Po związaniu się z CD19 tafasitamab wywołuje lizę limfocytów B w wyniku pobudzenia komórek efektorowych układu odpornościowego (tj. komórki naturalnej cytotoksyczności, limfocyty Tγδ i fagocyty) oraz bezpośredniej indukcji śmierci komórki (apoptozę). Modyfikacja fragmentu Fc powoduje zwiększenie cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał i fagocytozy komórek zależnej od przeciwciał.

Należy podkreślić, że tafasitamab jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów. Do najczęściej występujących działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku zaliczamy: reakcje w miejscu infuzji, zaburzenia morfologii krwi oraz infekcje.


Źródło:
Naskalska A. et al. Functional SARS CoV-2 virus-like particles from insect cells. Frontiers in Microbiology, 2021, doi: 10.3389/fmicb.2021.732998.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.