odstęp QT
O lekach i farmakoterapiachOpieka farmaceutyczna

Stosowanie citalopramu i escitalopramu sprzyja wydłużeniu odstępu QT

Leki przeciwdepresyjne zawierające citalopram i escitalopram są przeciwwskazane w połączeniu z innymi lekami, o których wiadomo, że powodują wydłużenie odstępu QT, w tym: lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, lekami przeciwpsychotycznymi i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna IV, pentamidyna), niektórymi lekami przeciwhistaminowymi (astemizol, hydroksyzyna, mizolastyna), a także u pacjentów z nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT. Ponadto należy je stosować ostrożnie u pacjentów ze znaczną bradykardią, po przebytym zawale serca oraz u osób z niewyrównaną niewydolnością serca. Podmioty odpowiedzialne w porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA) oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) wystosowały informację dotyczącą ważnych zaleceń odnośnie do zależnego od dawki ryzyka wydłużenia odstępu QT i występowania przypadków arytmii komorowej, związanych ze stosowaniem leków przeciwdepresyjnych zawierających citalopram i escitalopram.


Źródło:
https://www.urpl.gov.pl/pl/przypomnienie-zwi%C4%85zek-pomi%C4%99dzy-przyjmowaniem-citalopramu-i-escitalopramu-zale%C5%BCnym-od-dawki, stan z dnia 9.07.2022.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.