schizofrenia
Aktualności

Projektowanie nowych cząsteczek do leczenia schizofrenii

Ze względu na złożoność schizofrenii, obecnym trendem w chemii medycznej jest projektowanie nowej jednostki chemicznej o „selektywnym” profilu wieloreceptorowym, która oddziałuje z kilkoma określonymi celami, aby uzyskać większe bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Wu i in. opisali syntezę nowych pochodnych arylopiperazyny z ugrupowaniami chinolinonowymi. Jedna z otrzymanych struktur, związek z ugrupowaniem benzo[d]izotiazolowym, charakteryzowała się obiecującym profilem przeciwpsychotycznym, łączącym częściową aktywność agonistyczną wobec receptorów D2, aktywność agonistyczną wobec receptorów 5-HT1A i aktywność antagonistyczną wobec 5-HT2A. Co ważne, związek ten nie wywierał znaczącej aktywności na cele związane z efektami ubocznymi. Badania in vivo wykazały, że związek ten wykazuje działanie przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne oraz charakteryzuje się korzystną farmakokinetyką.

Z kolei Huang i in. przedstawili syntezę szeregu pochodnych benzoksazolo-piperydyny wykazujących powinowactwo do receptorów D2 i 5-HT1A, 5-HT2A. Jeden z tych związków charakteryzował się bardzo obiecującymi właściwościami, w tym wysokim powinowactwem do receptorów D2, 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT7 i α2 oraz niskim powinowactwem do receptorów 5-HT2C, H1 i α1. Wyniki te sugerują, że związek ten może być obiecującym kandydatem do dalszego rozwoju jako lek przeciwpsychotyczny.


Źródła:
Wu C, Wang Y, Yang F, Shi W, Wang Z, He L. Synthesis and Biological Evaluation of Five-Atom-Linker- Based Arylpiperazine Derivatives with an Atypical Antipsychotic Profile. ChemMedChem. 2019;14:2042–51.
Huang L, Zhang W, Zhang X, Yin L, Chen B, Song J. Synthesis and pharmacological evaluation of piperidine (piperazine) – substituted benzoxazole derivatives as multi-target antipsychotics. Bioorg Med Chem Lett. Elsevier Ltd; 2015;25:5299–305.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.