AktualnościNewsy branżowe

Idą zmiany w zasadach refundacji

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także niektórych innych ustaw. Dokument zawiera katalog zmian, których celem jest kompleksowe uporządkowanie przepisów dotyczących refundacji wcześniej budzących wątpliwości interpretacyjne. Dodatkowo zaproponowano kilka nowych zapisów, które mają stymulować produkcję leków i substancji czynnych w Polsce. Znowelizowane przepisy mają poprawić dostępność refundacyjną przy jednoczesnym zapewnieniu warunków efektywności kosztowej finansowanych terapii.

Na jakie zmiany powinny przygotować się apteki? W projekcie nowelizacji zaproponowano m.in. zmianę w wysokości kwoty ryczałtu, która zgodnie z zaproponowanymi zapisami wzrośnie do poziomu ustalanego na podstawie algorytmu przy wykorzystaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia (w proponowanej regulacji będzie to wzrost z 3,20 zł do 5,60 zł). Zaproponowano również wprowadzenie urzędowej marży hurtowej na poziomie nie wyższym niż 5 proc. urzędowej ceny zbytu dla produktu wyznaczającego limit, natomiast dla leków wymagających przechowywania w temperaturze 2–8 st. C – 7,5 proc. W przepisach doprecyzowano również, że marże urzędowe na leki mają obowiązywać także w odniesieniu do transakcji sprzedaży leków za granicę – w założeniu ma zmniejszyć atrakcyjność sprzedaży leków na inne rynki.

Istotną zmianą ma być również wprowadzenie jednolitej marży recepturowej, która to ma poprawić sytuację pacjentów. W projekcie zaproponowano także zapis, który wyłączał spod refundacji leków Rx te preparaty, które posiadają swoje odpowiedniki w kategorii OTC.

Inne spojrzenie na ciągłość dostaw

Zmianie ulegnie również definicja zapewnienia ciągłości dostaw. W przypadku podmiotów odpowiedzialnych niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego ciągłości dostaw rozumiane jest jako utrzymywanie zapasów leku w magazynie wytwórcy lub hurtowni farmaceutycznej zlokalizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ilościach mniejszych niż za okres min. 3 miesięcy.

Łatwiejszy dostęp do tańszych zamienników leków

Ważną zmianą zaproponowaną przez legislatora jest wprowadzenie zapisu, który uniemożliwi lekarzom stosowanie na receptach dopisku – „nie zamieniać”. Powyższa regulacja jest efektem nadużywania przez medyków tego rozwiązania i często wypisywania droższych leków, co pozbawiało pacjentów możliwości wyboru w aptece tańszego odpowiednika.

Czy czekają nas zmiany w dyżurach aptecznych?

W nowelizacji przedstawiono również nowe regulacje dotyczące zasad prowadzenia dyżurów aptecznych. „Dyżury apteczne wymagają odejścia od filozofii przymusowości na rzecz rozwiązań w pierwszej kolejności bazujących na dobrowolności. W dużej mierze związanej z tym, że pełnienie dyżurów będzie płatne, z uwzględnieniem również faktu, że o ile nawet dyżury nocne lub w dni wolne od pracy będą odgórnie wyznaczane, to również będą się odbywać za stosownym wynagrodzeniem kompensującym niską opłacalność ekonomiczną pełnienia dyżurów” – argumentuje resort zdrowia. Zgodnie z propozycją zadaniem władz powiatu będzie wyznaczenie w nim przynajmniej jednej apteki ogólnodostępnej pełniącej dyżury w dni i pory dnia, w których ekspedycja apteczna nie jest opłacalna ekonomicznie, ale jest uzasadniona potencjalnie ważnym interesem pacjentów. Finansowanie ze środków publicznych dyżurów aptek dotyczyć będzie ekspedycji aptecznej do godziny 23.00, natomiast pozostałe godziny dyżurowania mają być realizowane nieodpłatnie lub też ich realizację ma finansować powiat ze środków samorządowych. Co więcej, w myśl zaproponowanych zapisów apteki, które docelowo mają być objęte obowiązkiem pełnienia dyżurów, będą poszukiwane w pierwszej kolejności w drodze otwartego publicznego ogłoszenia dokonywanego przez władze danego powiatu. Obowiązek wyznaczania aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów będzie dotyczył jedynie miast powiatowych, gdzie liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys.

Jakie wynagrodzenie przewidziano dla aptek dyżurujących? W projekcie założono stawkę godzinową za pełnienie dyżurów na poziomie 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 100 zł za godzinę dyżuru.

Obwieszczenia refundacyjne

Ostatnią ważną dla aptekarzy zmianą ma być zmniejszenie częstości publikowania obwieszczeń refundacyjnych. Propozycja Ministerstwa Zdrowia zakłada, że zamiast co dwa miesiące wykazy publikowane będą raz na kwartał. Oznacza to większą stabilność i przewidywalność zarówno dla aptek, jak i samych pacjentów.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.