Przegląd wydarzeń tygodnia

Przegląd prasy i wydarzeń tygodnia  [22 – 28.05.2023]

Tygodnik w dwumiesięczniku. Przeglądamy ważne i interesujące wydarzenia w naszej branży

ZPHF apelują o pilne uchwalenie nowelizacji ustawy refundacyjnej

Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych na równi z samorządem aptekarskim optuje za jak najszybszym uchwaleniem nowelizacji ustawy refundacyjnej. W toku rozmów w Ministerstwie Zdrowia osiągnięto konsensus w kwestii marży hurtowej na leki refundowane. ZPHF podkreśla, iż hurtownie ponoszą olbrzymie koszty finasowania zapasów leków w celu zapewnienia ich dostępności dla polskich pacjentów.

http://zphf.pl/

Liczba tygodnia: 4 300 [pacjentów]

Tylu pacjentów odwiedziło w kwietniu br. statystyczną polską aptekę. Było ich o ponad 10% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale 4,7%c więcej niż w kwietnia 2022 r. W raporcie PEX PharmaSequence zaprezentowano również szereg innych danych o rynku aptecznym w ubiegłym miesiącu.

https://www.pexps.pl/files/upload/files/PEX_RaportMiesieczny_20230522.pdf

EMA: wytyczne przeciwdziałania brakom leków

Europejska Agencja Leków przygotowała dla producentów, hurtowni oraz aptek wytyczne, które mają być wskazówką, jak postępować by zapewnić pacjentom dostęp do produktów leczniczych. W wytycznych EMA opisuje obowiązki, jakie ciążą na poszczególnych interesariuszach oraz ich rolę w zapewnieniu pacjentom dostaw leków. Zgodnie z zapisami dokumentu producenci powinni m.in. możliwie wcześnie informować właściwe organy o potencjalnych i rzeczywistych brakach związanych z dostępnością substancji czynnych czy gotowych produktów leczniczych. Mają również szczegółowo wyjaśniać, co jest powodem pojawiających się zakłóceń w dostępności.

Europejski organ kontrolny oczekuje także przygotowania planów zapobiegania niedoborom i aktywnych działań na rzecz zarządzania brakami, w tym także działań związanych z optymalizacja systemów jakości. Ważnym elementem – po stronie wytwórców leków – ma być praca nad zwiększeniem stabilności międzynarodowych dostaw w szczególności w kontekście API. EMA apeluje także do wszystkich uczestników rynku produkcji i dystrybucji farmaceutycznej o terminową komunikację i promowanie sprawiedliwej dystrybucji leków, której nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeby pacjentów.

Europejska Reforma Prawa Farmaceutycznego  

Komisja Europejska zapowiada przegląd europejskiego prawodawstwa dotyczącego rynku farmaceutycznego. Unijni urzędnicy chcą, by zaplanowana przez nich reforma wzmocniła europejski rynek i sprawiła, że leki będą dostępne i przystępne cenowo. Jakie cele stawia sobie UE? Kluczowym założenie jest stworzenie jednolitego rynku leków zapewniającego wszystkim pacjentom w całej Europie szybki i równy dostęp do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych. Reforma prawa farmaceutycznego ma również stworzyć atrakcyjne ramy dla badań, rozwoju i produkcji leków na terenie UE.

Zgodnie z zapowiedziami Komisja chce zmniejszyć obciążenia administracyjne – skrócić czas wydawania pozwoleń na dopuszczenie leków do obrotu, czy też przyspieszenie procedur. Poprzez rewizję legislacji Bruksela chce także przeciwdziałać problemowi oporności patogenów na antybiotyki oraz sprawić, żeby produkcja i dystrybucja leków była bardziej zrównoważona pod względem środowiskowym.

Opracowany zostanie również ogólnounijny wykaz leków o krytycznym znaczeniu, a także przeprowadzona zostanie analiza łańcuchów dostaw w celu identyfikacji najbardziej newralgicznym punktów w całym łańcuchu dostaw.

Udostępnij:

Archiwum numerów

© 2020 recepta.pl | All rights reserved.